Co ma wpływ na ślad węglowy?

kw. 22, 2022

Minęło prawie ćwierć wieku od podpisania Protokołu z Kioto, w którym to kraje rozwinięte i znajdujące się w okresie przejściowym zobowiązały się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Na okres od 2021 do 2030 r. UE zaproponowała szereg istotnych zobowiązań, w tym redukcję śladu węglowego mającą na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 55% w porównaniu z rokiem 1990.

Spoglądając w przyszłość i wybiegając do roku 2050, Komisja Europejska opracowała plan działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej. Plan ten wyznacza podstawowe kamienie milowe, które powinny nadać strukturę działaniom na rzecz klimatu, tak aby do 2050 r. Unia Europejska stała się konkurencyjną gospodarką neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla – zgodnie z celami Europejskiego Paktu na rzecz Ekologii. Aby zrealizować te cele, jedną z kluczowych kwestii jest znajomość i kontrola emisji gazów cieplarnianych oraz śladu węglowego.

Dzięki włączeniu tematów środowiskowych do procesu podejmowania decyzji przez organy publiczne i przez firmy, a także dzięki staraniom mediów, by uczynić z tego problemu kwestię społeczną, obliczanie, ograniczanie i kompensowanie emisji gazów cieplarnianych staje się kwestią priorytetową, wynikającą z odpowiedzialności obywateli i wielu firm na całym świecie.

Czym jest ślad węglowy firmy?

Podobnie jak osoby prywatne, również, a może przede wszystkim przedsiębiorstwa wskutek prowadzenia swojej działalności powodują powstawanie gazów cieplarnianych, na przykład w fazie produkcji lub transportu produktów. Ślad węglowy danej organizacji mierzy wszystkie emisje gazów cieplarnianych emitowanych bezpośrednio lub pośrednio w wyniku działalności przedsiębiorstwa. Zgodnie z Protokołem z Kioto gazami cieplarnianymi są: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), fluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i sześciofluorek siarki (SF6).

Emisje gazów cieplarnianych klasyfikuje się jako bezpośrednie i pośrednie, a także rozróżnia się je jako emisje z zakresu 1, 2 i 3:

  1. Emisje z zakresu 1 to emisje bezpośrednie, a w przypadku organizacji odpowiadają one emisjom ze źródeł będących własnością przedsiębiorstwa lub źródeł przez nie kontrolowanych;
  2. Emisje z zakresu 2 to pośrednie emisje związane z wytwarzaniem energii elektrycznej kupowanej i zużywanej przez firmę.
  3. Emisje z zakresu 3 odpowiadają pozostałym emisjom pośrednim, które są konsekwencją działalności przedsiębiorstwa, ale powstają w źródłach niebędących jego własnością i niebędących pod jego kontrolą. Są to na przykład emisje gazów związane z podróżami pracowników do miejsca pracy, z podróżami służbowymi, z wydobyciem i produkcją zakupionych materiałów, a także z transportem zakupionych paliw lub z wykorzystaniem sprzedanych produktów i usług.

Jak obliczyć ślad węglowy firmy?

Aby obliczyć ślad węglowy, który jest generowany przez naszą firmę, należy wykonać następujące kroki:

  1. Wybieramy rok obliczeniowy;
  2. Wyznaczamy granice zasięgu firmy;
  3. Gromadzimy dane dotyczące zużycia zasobów;
  4. Wykonujemy obliczenia, mnożąc dane dotyczące działalności przez wskaźniki emisji;
  5. Sporządzamy plan redukcji obciążeń obejmujący działania, które zamierzamy się podjąć.

W przypadku obliczania śladu węglowego, punktem newralgicznym jest dokładne zidentyfikowanie źródeł emisji gazów cieplarnianych w danej organizacji oraz zebranie wiarygodnych danych. 

Pomiar emisji gazów cieplarnianych może być dokonywany poprzez pomiary bezpośrednie lub szacunki. Bezpośrednie pomiary gazów nie są powszechne, ponieważ wymagają stałego monitorowania stężeń i strumieni gazów, dlatego bardziej powszechne są obliczenia pośrednie z wykorzystaniem bilansów masowych lub podstaw stechiometrycznych specyficznych dla danego zakładu lub konkretnego procesu.

Najbardziej praktycznym i najprostszym sposobem obliczania emisji gazów cieplarnianych jest obliczanie śladu węglowego na podstawie zużycia energii z zastosowaniem określonych wskaźników emisji dla poszczególnych rodzajów paliw, gazów chłodniczych, sprzedawców energii elektrycznej itp.

Obliczanie śladu węglowego w kontekście przyszłości firmy

Po obliczeniu śladu węglowego należy opracować plan zmniejszenia negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko. Dzięki obliczeniu śladu węglowego możemy zidentyfikować najważniejsze elementy emisyjne organizacji i na nich skoncentrować podejmowane działania.

W dzisiejszych czasach znajomość śladu węglowego firmy ma zasadnicze znaczenie. Ślad węglowy pozwala określić część wpływu firmy na środowisko, zidentyfikować punkty krytyczne w procesie produkcji, zwiększyć jej konkurencyjność oraz ułatwić dostosowanie się do europejskich celów w zakresie redukcji emisji.Podobne:

Etykiety:

Udostępnij: